Vuosi 2019

 

Hiilimön Erästäjät ry                                                                                                   


Toimintakertomus 2019

1 Jäsenistö

Jäsenmäärä on laskenut johtuen ikä jakautumasta. Jäsenmaksun on jättänyt maksamatta 39 jäsentä, joita toisen vuoden erotettavia 28.
Myös tuonela on korjannut satoaan. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 244. Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt 14 henkeä.

2 Johtokunta ja toimihenkilöt

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Kari-Pekka Koskela vrpj Jarkko Parpala jäseninä Antero Kukkonen 20.4 asti, Jouko Nuutinen hoiti tehtäviä vt:nä ja valittiin Kukkosen tilalle johtokuntaan 24.8.19 kesäkokouksessa, Mika Ravander ,Jorma Leinonen ,Risto Viljanen ja Eero Kasurinen siht/rahastonhoitaja.

Johtokunta kokoontui 5 kertaa lisäksi on ollut vuosi –ja kesäkokoukset.

Toiminnan tarkastajina on ollut Erkki Silveri ja Juhani Simula varalla Vesa Junes.

2019 toimintavuosi

30. toimintavuosi on ollut työteliäs niin maiden vuokrasopimusten kuin muidenkin toimintojen suhteen.

Vuoden alussa tehtiin uudet vuokrasopimukset 8 seuran kanssa metsästysmaista jotka seura on vuokrannut Davvi Metsät Oy:ltä. Valitut maat ovat automatkan päässä Kemistä tai seuran kämppien läheisyydestä. Metsä Fibren Kemissä olevat maa ja vesialueet ovat seuran käytössä v. 2021 loppuun kestävällä sopimuksella. Vieraskorttimaista on luettelo kotisivuilla.

Yleistä

Seuran 30 juhlavuosi oli toiminnaltaan vilkas. Otettiin osaa SM-pilkki tapahtuman järjestelyihin. Pilkit pidettiin 6.4.2019 Kemin sisäsataman alueella, Hiilimön Erästäjät ry talkootunteja kertyi kaikkiaan n. 120 tuntia.

Seuran 30 vuotisjuhlaa vietettiin toukokuun alussa Erä Valkian tiloissa . Osallistujia oli ko juhlaan 46 henkilöä. Esiintyjinä oli Arja Havakka ja  Akustiset. Juhlassa muistettiin ansioituneita jäseniä ansiomerkein sekä kalastus että metsästyspuolelta. Henkilöt on luetteloitu juhlakertomukseen.


Juhlavuoden toimintaa haittasi Miekojärven vesialueen  käsittely. Kesäkokouksessa johtokunta ilmoitti antavansa Ari Kukkoselle kirjallisen varoituksen, joka on voimassa 3 vuotta. Tilanne on sen jälkeen rauhoittunut. Syyt varoituksen antoon on kirjattu johtokunnan kokouksien pöytäkirjoihin.

Jaostojen toiminta

Ampumajaos

Ampumajaoksessa ei ole ollut kaikkia toimintasuunnitelman mukaista kilpailutoimintaa, koska ei ole ollut osanottajia. Tuloksia järjestetyistä ei ole saatu.

Harjoitusillat toimitiloissa on ollut torstaisin ja niitä on vetänyt  Jouko Nuutinen. Antero Kukkosen lopetettua toiminnan. 

Osanottajia on ollut muutamia. 

Yhteinen metsästys tapahtuma kauriin metsästyksessa Kuivanuorossa järjestettiin yhden kerran, ei saalista. Ohje Kuivanuoron metsästyksestä on tehty.


Riistahoitojaos

Riistanhoito jaos on toiminut Risto Viljasen johdolla aktiivisesti. On osallistuttu vesilintujen laskentaan valtakunnallisesti, yritetty pyytää pienpetoja ja muita tuhoeläimiä. Jaos on tehnyt oman toimintakertomuksen puolivuosittain, lisäksi on jaettu materiaalia loukkujen ja ansojen tekoa varten. 

Kenneljaos

Toimintaa ei ole ollut.

Kalastusjaos

Kalastusjaos on pitänyt toimintasuunnitelman mukaiset kilpailut ja tulokset ovat tallennettu. Yhteistoimintaa KSUK:n kanssa on jatkettu entiseen malliin.

Vuoden 2019 kalastajan tittelin voitti Tapio Piiparinen. Kalastusjaoksen jäseniä oli mukana Lassilan koulun oppilaille kolme kertaa järjestetyissä onkitapahtumissa.

Jaos on antanut oman toimintakertomuksen toiminnastaan.

Miekojärven kämpälle on tehty pitkospuiden tilalle sorapolku, jonka ansiosta kulku on nyt turvallista.  Polun teko vaati kaiken kaikkiaan 4 talkooreissua ennen kuin tie saatiin valmiiksi.

Osallistujia oli 7 jäsentä. Samalla tehtiin kämpän ympäristössä pusikon raivausta.

Muistamiset

Lähiseuroja on muistettu niiden täyttäessä pyöreitä vuosia, lähinnä rahalahjoituksin, osassa on käynyt myös seuran edustus paikalla. 

 Poismenneitä jäseniä on muistettu suruadressein ja kukkasin.

Vuoden 2018 hiilimöläiseksi valittiin Aino Järnfors

Edustukset

SML lapin piirin kokouksissa on edustajina käynyt Risto Viljanen ja Eero Kasurinen.

Lapin Vapaa-ajan kalastat ry hallituksessa on ollut Eero Kasurinen.  Kokouksiin on osallistunut Eero Kasurinen ja Jorma Leinonen. Samat henkilöt ovat mukana Tengeliönjoen kalatalousalueen toiminnassa Lapin Vapaa-ajan Kalastajat ry edustajina.

Antero Kukkonen on ollut Keminmaan RHY ;n hallituksessa.

Muu toiminta

Seuran toiminta on erittäin passiivista. Johtokuntaan tulisi saada nuoria aktiivisia henkilöitä, jotka toisivat uusia ajatuksia toimintaan.

Nykyisellään toiminta on muutamien henkilöiden varassa, seuran sisällä olevat riitatilanteen on saatu rauhoittumaan ,vaikka pientä kiusantekoakin on ollut havaittavissa.

Jäsenmäärän tippuminen on myös hyvin huolestuttava kehitys.