Säännöt

Hiilimön Erästäjät ry:n säännöt:

1 § Yhdistyksen nimi on Hiilimön Erästäjät ry ja kotipaikka Kemi
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiriin ja Lapin vapaa-ajan Kalastajat
ry:hyn.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä
niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua sekä vaalia harrastusta
kalavesien hoitoon ja järjestää jäsenilleen tilaisuuksia virkistyskalastukseen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
1) pyrkii hankkimaan jäsenmäärään nähden riittävän suuruisen metsästys-, riistanhoito- ja
kalastusalueen sekä niitä koskevien sopimusten aikaan saamisesta ja
voimassapitämisestä
2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa valvojien välityksellä sekä viranomaisten toimintaa
tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä ja kalastuksessa voimassa
olevia säädöksiä ja hyviä tapoja.
3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä,
säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa
yhdistyksen jäsenten riistanhoitotyöstä, kalaistutuksista sekä saalismääristä
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa,
vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, huolehtii tarpeellisten rauhoitusten
aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen, riistanhoidon ja kalastuksen
edellyttämästä luonnonsuojelusta
5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön
keskuuteen harrastusta riistanhoitoon ja kalastukseen sekä neuvotaan metsästys- ja
luonnonsuojelulakien, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen, riista- ja
vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliiden oikeaa käsittelyä
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta
7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden sekä muiden ampuma-aseiden oikeaan käyttöön ja
järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä
varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 § Yhdistyksen jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä sekä
kalavesien hoitoa ja kalastusta harjoittavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen
päätöksellä näiden sääntöjen 9 &.n 15 kohdassa mainitulla tavalla jäseneksi
hyväksytään. Jäsen on velvollinen metsästystä ja kalastusta harjoittaessaan ja muussa
toiminnassaan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan
yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen
jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on
velvollinen pitämään luetteloa kaikesta pyytämästään riista- ja kalansaaliista sekä
tekemään niistä sekä muista havainnoista vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen
yhdistyksen johtokunnalle.

5 § Jäsen, joka rikkoo metsästys- tai kalastuslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen
kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää
jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa,
jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on
oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut
jäsen erottaa yhdistyksestä. Johtokunta voi katsoa jäsenmaksun kahtena peräkkäisenä
vuonna maksamatta jättäneen eronneen yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota
yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai
erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta,
eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta
omaisuudesta.

6 § Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä, joiden
keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten
toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi jäsentä. Johtokunnan
puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen
kuolee tai eroaa kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen
seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on
päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta
jäsentä on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
,jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Äänestyksissä äänten jakautuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:
1) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat
ja panna kokousten päätöksen täytäntöön;
2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia
liittymis– ja jäsenmaksujen keruusta, muista tuloista samoin kuin
laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille toimenpiteistä
yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri,
rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
5) tehdä vuokra- ja muuta metsästys- ja kalastusalueiden käyttöä
koskevat sopimukset;
6) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon ja kalastuksen
edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistyksen
kanssa;
7) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen
muutoksen yhdistysrekisteristeriin merkittäviksi;
8) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa
johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet alan liittojen
paikallisyhdistyksille, joihin seura kuuluu;
9) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

7 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi, johtokunnan on esitettävä tilit ja
tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi (2) päivää ennen
vuosikokousta johtokunnalle.

8§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu
jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta jokaiselle
jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä tai vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä
julkaistulla kokousilmoituksella.

9§ Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4) valitaan kaksi äänten laskijaa;
5) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
6) esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta,
joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta;
7) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille;
8) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali;
9) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
10) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten vaali.
11) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten;
12) hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot;
13) päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
14) valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;
15) hyväksytään uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä
olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;
16) valitaan yhdistyksen edustajat piirikokouksiin sekä määrätään heidän
käytettävissään olevat asianomaisten piiriin sääntöjen edellyttämät äänimäärät;
17) käsitellään johtokunnan tai muut yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään
kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa esitetyt asiat;
18) päätetään toimialueen riistanhoito- ja kalastusyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
19) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä.

10§ Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten sekä heidän
vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueella tulevana
metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista, eri riistalajien
saaliskiintiöistä, riistansuojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta.
Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista
asioista.

11§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on
niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi
viidesosa (1/5) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä on määrätty.
Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

12§ Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille ja kalavesille
yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä ja heidän oikeudestaan metsästää ja kalastaa
sekä muista järjestysasioissa määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymissä
metsästys- ja kalastussäännöissä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13§ Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, kalastuksen tuotosta,
suoritetuista riistan- ja kalavesien hoitotöistä ja muusta toiminnasta. Yhdistys on
velvollinen toimikausittain tai tarpeen vaatiessa tekemään piireille
yhteenvetoilmoituksen pidetyistä luetteloista sekä antamaan piireille heidän
pyytämänsä muut tiedot.

14§ Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa, naapuriseurojen,
riistanhoitoyhdistyksen, Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirin sekä Lapin Vapaa-ajan
Kalastajat ry:n kanssa. Yhdistyksen on vuosikokouksen jälkeen, maaliskuun 15. päivään
mennessä, lähetettävä piireille liiton määräämän kaavakkeen mukaiset tiedot
toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta ja muut niiden pyytämät tiedot.

15§ Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on,
ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on
asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

16§ Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto on
säilytettävä turvallisesti kymmenen (10) vuotta. Ilmoitus rekisteriviranomaisille
purkamisesta on tehtävä välittömästi.

17§ Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.